پروفیل Z

ﭘﺮوفیل Z(زد ﭘﺮﻟﯿﻦ)

روش ﺗﻮﻟﯿﺪ: ﻧﻮارﺑﺮی، رول ﻓﺮﻣﯿﻨﮓ

ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ: ورق ﮔﺮم، ﺳﺮد و ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه

ﮐﯿﻔﯿﺖ ورق:

EN 10025 (S235JR/S275JR/S355JR)

DIN 17100 (RSt37-2/St44/St52) 

EN 10346 (DX51D), JIS G 3302 (SGCC)

ﺿﺨﺎﻣﺖ: 1اﻟﯽ4.5 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

ارﺗﻔﺎع: 120اﻟﯽ450 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

ﺑﺎل(ﭘﺎﺷﻨﻪ): 30اﻟﯽ150 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

ﻟﺒﻪ: 10اﻟﯽ30 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

ﻃﻮل: ﺣﺪاﮐﺜﺮ 13 ﻣﺘﺮ

ﺗﻠﺮاﻧﺲ ﻃﻮل: 1±ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

ﻧﻮع ﭘﺎﻧﭻ: در انواع گرد، کشابی، لوبیایی و دیگر اشکال با ابعاد و اندازه های سفارشی (حداکثر 50×20 میلیمتر)

تعداد و موقعیت پانچ ها: در عرض، بال ها وطول، قابل تنظیم و مطابق با سفارش

ﮐﺎرﺑﺮد: ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎزی، ﺳﯿﺴﺘﻢ های ﺳﻮﻻر(ﭘﻨﻞ های ﺧﻮرﺷﯿﺪی)، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی

Call Now Buttonتماس با مشاورین